Games On Soul Calibur IV Tournament

San Diego will play host to the Games On Soulcalibur IV Tournament taking place here in Pacific Beach.  The tournament goes down on Sunday, October 19th and everyone is welcome to join in on the fun.  Click below for full details on the tournament.

Soulcaibur IV Tournament (PS3)

When: Sunday, Oct. 19th @ 12PM

Signup close 30 mins before start, BE ON TIME.

Where:

Games On
953 Garnet Ave
San Diego CA 92109

Entry Fee: $5 + $1 venue fee = $6 total

Payout: 1st 60% of pot, 2nd 30%, 3rd 10%

Rules:
Up to date rules are here: http://nvgaonline.com/Forums/index.php?showtopic=4262

(Summary)
-Bring your own controller / stick (standard PS3 controllers only)
-Rounds: 3/5
-Games: 2/3 (3/5 for Losers / Winners Finals, and 3/5 Grand Finals)
-Pausing forfeits the ROUND
-Soft-Reset forfeits the MATCH
-60 Second Rounds

-Button Binding allowed
Note: Players who play Hilda are limited to where only G, B+G and A+G
can be programmed on the shoulder buttons of pads or the buttons of an
arcade stick

-Handicap [OFF]
-Stage Select [OFF]
-Soul Gauge default
-Life Bar default

-Characters Banned: Vader, (Yoda), All custom and bonus characters
-Winner of the first match must keep their character
-Color Edit characters allowed but only during finals
-All infinties banned

Links:

21 Responses to Games On Soul Calibur IV Tournament

 1. tekkenlover says:

  mark man it would cool if you participate…. you are one of the few guys who can take down every one else and take the trophy home, just like you did with tekken.

 2. MarkMan says:

  @tekkenlover

  I was never a top Tekken player :( Maybe for a short while in my city but not for a long time lol. I’m just here to help build the community and spread awareness about fighting games. ^_^

 3. fast_handsCODY says:

  Ask Markman about his reign of wins in S.F.T.M.T.G

 4. tekkenlover says:

  oh come one markman then how did you explain all the wins you in tekken have plus wining the tekken tournament month ago?… by luck?! please, we all know how good and skillful you are

 5. KENTOIRC says:

  WISH I COULD GO. MAYBE KICK SOME ASSES.

 6. […] a success, we are proud to announce that it’ll once again be playable at GAMES ON during the Soulcalibur IV Tournament on Sunday, October 19th.  Event flyer can be found by following the link […]

 7. Glenn says:

  Hey everyone, I’m doing a live broadcast from the venue.

  Check it out at http://www.getyourtournament.com

  It is starting very soon.

  –GCII

 8. Glenn says:

  I had a great time at today’s tournament. I want to thank Games On for all of their help in helping me provide the live feed from the event.

  Tournament recap: http://www.getyourtournament.com/2008/10/martin-wins-soul-calibur-iv-tourney-at.html

 9. gmpoint says:

  Great post my friend,this is really helpful infos

 10. Heinbaugh says:

  nice, is it ok if i use this on one my posts?

 11. Finzel says:

  Hello I was searching for an article in Google and just find out your site. Nice post keep it up. Thanks!

 12. Burgraff says:

  Genuine Dell original 9 cell lithium ion rechargeable 312-0567 extended battery. With a capacity of 85WHr, this battery lets you work seamlessly when you are on the move. The Dell 312-0567 is designed for use the the Dell XPS M1330.

 13. Marcello says:

  Informative blog with nice layout, could someone please give me ideas on how to make my blog more user friendly here Purple Rain IT Support

 14. Cadman says:

  Rasim Ozan K?tahyal?’ya Reddiye
  share
  OZAN AR?F BODUR “TAR?H?N KOZASI”
  Per?embe, 04 ?ubat 2010 14:45

  Say?n K?tahyal?;20.01.2010 tarihinde Taraf Gazetesinde yay?nlanan ??Bir Ermeni Milliyet?isi olarak Hrant Dink???ba?l?kl? yaz?n?za;

  ??Hrant Dink?ten T?rk milliyet?ilerinin ??renece?i ?ok ?ey var… T?rk kimli?ine ve k?lt?r?ne, T?rk ge?mi?ine sonuna kadar ba?l? olan, T?rkl?k ile ilgili bir ?ey konu?uldu?u zaman heyecanlanan, yery?z?nde ya?ayan t?m T?rklerin derdiyle hemhal olan, T?rk dilinin ?e?itli leh?elerinden birini bile i?itti?inde kalbi k?t k?t atan T?rk??lerin, T?rk milliyet?i ya da ulusalc?lar?n?n Hrant?tan ??renece?i ?ok ?ey var…?? ifadeleri ile ba?lad?n?z..

  ?leri de, T?rk??lerin, Hrant?tan ??renece?i ?eylerden birini de ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonuna kadar sahip ??kmak olarak ifade ettiniz. Bu i?i de g?n?m?z T?rk??lerinin Hrant Dink?ten ??renmesi gereken temel milliyet?ilik dersi olarak yazd?n?z.

  Bak?n?z Rasim Bey?

  T?rk??ler olarak genelledi?iniz z?mre, rozet, ?ekil ve sembol feti?istleri ise buna diyecek hi?bir ?eyim yok, ancak bu genelleme, ayd?n, d???nen ve ara?t?ran, ger?ekten bu milleti kar??l?ks?z olarak seven T?rk??leri de i?ine al?yorsa ki bunda ??phe yok, burada bir T?rk milliyet?isi olarak susmam m?mk?n de?ildir?

  ?ncelikle belirtmem gerekir ki hakk?nda fazla bilgi sahibi olmad???n?z anla??lan T?rk?? ideoloji; b?t?n muhabbet ve sevgisi ile ?z k?lt?r?ne ba?l?d?r ama bu noktada saplant? sahibi, a??r? ve ba?naz de?ildir. Hedefi T?rk milletini ekonomik sosyal ve idari a??dan muas?r ve mutlu etmek olan T?rk??l???n, hi?bir toplum ve ?rka kar?? ?ekimserli?i de k???msemesi de s?z konusu de?ildir. Aksine T?rk?? ideoloji, t?m k?lt?rlere ayr?ca de?er verip, sayg? duymaktad?r. Bu siyasi g?r???n mihenk ta?lar?ndan olan G?kalp?e g?re; T?rk??ler, bir?ok ac?mas?zl?klar?yla kar??la?t?klar? uluslara kar?? bile siyasi ?rg?tlerine kar?? tedbir almakla birlikte, uygar ve k?lt?rel yap?lar?n? ara?t?r?p, d???n?r ve sanat??lar?na k?ymet vermekle y?k?ml?d?rler?

  Yani o dedi?iniz temel milliyet?ilik dersi bu ?lkenin T?rk??leri taraf?ndan Hrant Dink?ten de?il Ziya G?kalp?ten yakla??k 100 y?l ?nce zaten al?nm??t?r. Hem de Ermeni ter?r ?rg?tlerinin Do?u b?lgelerimizi kas?p kavurdu?u bir d?nemde?

  Ayr?ca kad?n T?rk milliyet?ileri i?inde ayr? bir yeri olan M?fide Ferid?de h?manist T?rk milliyet?ili?inin temellerini tam bu d?nemde atm??t??

  Ancak, sormadan duramayaca??m;

  Sizin ifadeleriniz ile evrensel insanl?k idealine ba?l? olup, evrensel bir ahlak, ideal ve vicdana sahip olan birinin TKP-ML gibi bir yap?lanma ile ne i?i olabilir? Veya bu ki?i, h?cre evlerinde, ?st?nde ?? Ermeni Soyk?r?m?n?n Hesab?n? Soraca??z!??yaz?l? pankartlar bulunan, T?KKO gibi ac?mas?z bir ?rg?te nas?l ?ye olur. ASALA gibi elinde T?rk kan? bulunan bir ?rg?te nas?l sempati besler? Bunlara insanl?k onuru ad?na bir a??klama yapa biliyor musunuz?

  ?lgili yaz?n?z da Hrant i?in ?? Bu topraklar?n evlad?yd?. Bu topraklar? yani T?rkiye?yi ?ok seviyordu. Tam anlam?yla bir T?rkiye insan?yd???diyorsunuz, bizde vefat edenin arkas?ndan konu?mak gelene?e ayk?r?d?r ama maalesef ben sizin siyah? beyaz gibi g?steren ifadelerinize g?z yumamayaca??m ve gelenek ad?na ayk?r? bir tav?r sergileyece?im?

  Acaba her birimiz ayr? bir Hrant?dan m? bahsediyoruz?

  Bu topraklar? ?ok seven, T?rklere ve T?rkiye?ye sevgi besleyen biri ??T?rk?ten bo?anacak olan o zehirli kan?n, yerini dolduracak olan asil kan, Ermeni?nin Ermenistan?la kuraca?? asil damarlar?nda mevcuttur?? der mi?

  23 Nisan 1996 da Agos Gazetesinde ??23,5 Nisan ??ba?l?kl? yaz?s?nda;??Yery?z?n?n d?rt bir yan?na “savrulmu?” Ermeni Ulusu’nun tarihinde ?ok ?nemli bir kara g?nd?r 24 Nisan. ??-be? Ermeni yan yana gelmeye g?rs?nler. Al?rlar ellerine pankartlar? d?k?l?rler sokaklara hemen. Nedir b?t?n bunlar?n sebebi, ni?in yollara d??er bu insanlar 24 Nisan’da? Tarih, 24 Nisan 1915’in ?afak vakti. ?zellikle ?stanbul’daki Ermeni ayd?nlar?, yazarlar, sanat??lar, ??retmenler, avukatlar, doktorlar, mebuslar teker teker al?n?rlar evlerinden. G?t?r?l?rler… Ve bir daha da geri d?nmezler. ??te, birka? g?n sonra b?t?n Osmanl? ?mparatorlu?u s?n?rlar? i?inde ger?ekle?tirilen “Tarihsel Ermeni Dram?”n?n ba?lang?c?d?r bu tarih.?? Diyen ve sizin, Ba?ka kimliklere sahip insanlar?n haklar?na da sonunda kadar sahip ??kard? diye takt?m etti?iniz Hrant Dink,1915 ?ncesinde Do?u ve G?neydo?u B?lgesinde Ermeni Ter?r ?rg?tlerinin yapt??? katliamlardan ni?in bahsetmedi? Orada bulunan T?rk ve K?rt halklar?n?n ac?s?n? ne kadar duydu?Ne kadar duyurdu?

  1997 de Kanal 7?de kat?ld??? bir program da kendisine sorulan ??T?rkiye Ermenileri olarak Cumhuriyet’e katk?lar?n?z nelerdir???sorusu kar??s?nda ??lg?na d?nmek ve neyimiz kalm?? ki ne verebilecektik tarz?nda ifadeler buyurmak m?d?r ger?ek?ilik? O d?nemde ya?anan ac? olaylar? i?ine duygusall?k kat?lm?? ifadeler ile suland?r?p, ger?ek nedenlerini irdelemeden T?rk milletine mal etmek midir realizm?

  Pe?inen s?yleyeyim ki Hrant, sizin yaz?n?zda belirtti?iniz gibi evrensel de?erlere sahip, bulundu?u ortam ile bar???k bir ayd?n de?il, kan, soy ve ?lk? ba?? ile ba?l? oldu?u Ermenistan?a hizmet bab?nda ?lkemizde Truva At? vazifesi g?ren bir Ermeni milliyet?isi idi.

  Ve bu i?i diyalog, ?zg?rl?k, e?it yurtta?l?k, insan haklar?, birlikte ya?am gibi kavramlar?n arkas?na saklanarak gayet profesyonel bir ?ekilde icra ediyordu.

  Yine 16 Haziran 2006 da Agos Gazetesinde yay?nlanan ??Tek yol “Bir arada ya?ama 1 ??adl? makalesinde,??Kendimize d?ner de ??yle bir yak?n tarihimize bakarsak, “Birlikte ya?amay? savunman?n bizde hi? de yeni bir olgu olmad???n?, bu ?lkede 100 y?l ?nce de ayn? sorunlarla k?vrand???m?z? g?rebiliriz. Son y?zy?l?n? s?rekli toprak ve halk kayb?yla ge?iren Osmanl?’n?n geriye kalan halklar?, 1908 Me?rutiyet ilan?yla birlikte sokaklara d?k?lm??, T?rk’?, Rum’u, Ermeni’si, Yahudi’si kol kola g?nlerce ?enlikler yapm??, “H?rriyet, e?itlik ve adalet” ?ark?lar?yla sarho? olmu?lard?. Ne var ki birlikte ya?amak ?yle yukar?dan birilerinin bah?edece?i bir l?tuf de?il, birlikte ya?ayan halklar?n birlikte ?retmeleri gereken bir uygarl?kt?. Nitekim b?yle olmad??? i?indir ki, Me?rutiyet’in ilan?ndan ve bu birlik co?kusundan birka? ay sonra Osmanl?’n?n en ac? katliamlar?ndan biri ya?and? ve 31 Mart Vakas?’yla birlikte Adana’da 30 bini a?k?n Ermeni kom?u mahalle insanlar?nca katledildi??? T?rkiyeliler olarak en b?y?k s?k?nt?m?z bu: Tarihle hesapla?amamak.?? Diyen Hrant, Ermeni delege Episkopos Mrg. Moucheg’in k??k?rtmalar?yla ba?layan bu b?y?k karga?ay? neden kom?u mahalle insanlar? dedi?i T?rklere mal etti? Bu ac? olaylar? sadece T?rk milletine mal eden zihniyeti samimi bulmam?z nas?l m?mk?n olabilir? Bumudur t?m halklar? kucaklayan h?manizm?

  Bir yaz?s?nda ??Ne T?rk ne de K?rt halk?na ge?mi?te ya?ananlardan ?t?r? herhangi bir kin duymuyorum. En b?y?k iste?im ise bu iki halk?n bug?n birbirinden kopmamas? ve ge?mi?te bizlerin ya?ad??? t?rden dramlar?n tekrar ya?anmamas?.?? Deyip ba?ka bir yaz?s?nda ??Devlet heyecan?n? bilirim. Ermenistan kurulmadan ?nce ben de K?rtler gibi mutsuzdum. Ama bu ayr?l?k??l??? do?urmamal?. Yoksa Kuzey Irak?taki devletten de olurlar. (…) K?rt olsam Kuzey Irak?ta parlamentosu, okulu ve ordusu olan bir K?rt Devleti beni heyecanland?r?rd?.? Diyen H?rant??n bu ?eli?kili ifadeleri ona g?venmemiz konusunda bizi hakl? ??karm?yor mu?

  Say?n K?tahyal??

  Hrant?tan bir ?eyler alma konusunda ki ikram?n?z? maalesef geri ?evirmek zorunday?z, ??nk? Kurtulu? Sava??n? ?rg?tleyen ve bu devleti kuran 100 y?ll?k T?rk??l?k ideolojisinin, bir yenilik olarak, Hrant?tan alaca?? hi?bir ?ey yoktur!

  Ama illa siz bu konuda ben, Hrant?dan bir ?eyler alaca??m diyorsan?z, Biz sizi tutmayal?m, ??nk? Hrant?t?n tam size g?re bir uyar?s? var, kendisini iyi bir gazeteci olarak g?rmeyen ve T?rk?eyi iyi kullanamad???n? s?yleyen Hrant, sa?l???nda ak?l vermeyi, ?stten bak???? bir tutum olarak g?r?r ve bu tarzdan nefret ederdi. Ve ak?l vermeye meyilli hareketlerinde ahlaki tutumu ile ba?da?mad???n? da baz? yaz?lar?nda ifade etmi?ti. Yerinizde olsam bu ?a?r?ya kulak verir, bu temel entelekt?el dersini uygulayarak sizin ya??n?z?n d?rt kat? bir zaman ?nce bu topraklarda k?k salan bir ideolojinin mensuplar?na ak?l vermeye kalkarken defalarca kez d???n?rd?m?
  Unutmay?n?z ki bir Ermeni atas?z?nde de belirtildi?i gibi; senden bir g?n bile ya?l? olan senden bir y?l daha ak?ll?d?r!
  http://www.haberiniz.com http//www.haberiniz.com

 15. Mensah says:

  Thank you for this post :)

  Love it .. will deffo get ahead on it !!

 16. xxx says:

  :) nice

 17. Benoff says:

  sahadan haberler

 18. Casarez says:

  hurda fiyatlar? hakk?nda genel bilgiler

 19. Great post my friend,this is really helpful info

 20. findthailandhotels says:

  I very glad to find this site on bing, just what I was searching for : D also bookmarked .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: